Det personliga Assistansbolaget

Assistans kompetens är ett assistansbolag som har stort fokus på just kommunikation och långvariga förhållanden.
Vi lyssnar och hör dina åsikter.

Allt för att våra kunder skall ha friheten att leva ett så bra liv som det liv de hade levt om de inte varit funktionsnedsatta. Detta gör vi med hjälp av kunnig och motiverad personal!

Assistans kompetens–21-min
Familj
Jarmo & Börje

Ett enkelt val!

För dig som assistansberättigad innebär det delaktighet i assistansens utförande.
För oss på Assistans kompetens betyder självständighet att vi respekterar dig och dina val.

Bra villkor för dig som assistent.
Vi har utbildningar, kollektivavtal, försäkring & medarbetarsamtal.

Alltid en hjälpande hand.
Det finns alltid en chef att tillgå dygnet runt.
Tillgång till Jurist.

Med ett stort engagemang, kunskap och hjärta startade vi Assistans Kompetens för att bedriva assistans med hög kvalitet, delaktighet och insyn.

Värdegrund

Engagemang

Vi har ett brinnande intresse för att förbättra Assistansen!
Lösnings fokuserade med en snabb kommunikation & förståelse.


Kunskap

Vår personal har stor inblick och erfarenhet inom LSS.
Med en sammanlagd erfarenhet på 120 år och ständigt utvecklande.

Kompetens

Vi är stolta över att ha många medarbetare som har olika spetskompetenser inom olika LSS områden.
Detta gör oss unika och kompetenta!

Milstolpar i vår historia

2007

Assistanskompetens grundas

Assistans Kompetens startar upp verksamheten med kontor i Örebro, Motala och Norrköping.

2010

Vi växer & expanderar

Vi blir flitigt inbjudna att föreläsa om vårt assistansbolag hos olika intresseorganisationer. Vi får förfrågningar från assistansanvändare runt om i landet.

2011

Tillståndsplikt för att bedriva LSS verksamhet

Vi söker tillståndsplikt från Socialstyrelsen/ IVO för att bedriva LSS verksamhet över hela Sverige. Ett år senare får vi tillståndet godkänt.

2015

Vi utvecklas

Vi anställer våra egna utbildare & ergonomer, allt för att kvalitetssäkra assistansen. Assistans Kompetens finns nu över hela Sverige.

2018

Verksamhetschef

Efter flera års anställning hos oss som Assistent, Arbetsledare och kund- & personalansvarig anställer vi nu Fam Wester som Verksamhetschef.

2020

Ett annorlunda år

Covid-19 ställer stora krav på oss som assistansbolag, nya rutiner tillkommer. Vi blir nu medlemmar i IFA (Intresseföreningen för assistansberättigade)

Vår policy och våra riktlinjer

Syftet med policyn är att redovisa de synsätt och värderingar som ska prägla vårt agerande inom företaget.

Personalpolicy

Syftet med personalpolicyn är att redovisa de synsätt och värderingar som ska prägla vårt agerande inom företaget.

MÅL

Vi ska i samverkan arbeta för att nå uppställda mål, utveckla verksamheten i enlighet med kunders behov samt tillgodose högt ställda krav på kvalitet och god arbetsmiljö.

SYNSÄTT

Vår främsta tillgång är medarbetarnas kompetens. Vår övertygelse är att alla vill göra ett gott arbete och att vi utvecklas genom att vars och ens skilda förutsättningar tas till vara. Genom delegering och samverkan ska vi aktivt delta i besluts- och utvecklingsprocesser.

MEDARBETARSKAP

För att vi ska vara en konkurrenskraftig organisation behövs allas insatser. Medarbetarskapet har sin utgångspunkt i individen och ska kännetecknas av ansvar, engagemang, öppenhet, lojalitet, initiativ och flexibilitet.

LEDARSKAP

Grundprinciper för vår organisation är styrning genom dialog om mål och resultat med ett ledarskap som är engagerat och synligt. Ledarskapet ska kännetecknas av att i samverkan skapa förutsättningar för allas delaktighet i verksamheten.

LÖN

Lönesättningen ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att verksamheten ständigt förbättras. Löneprofilen ska vara sådan att vi kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att de anställda alltid mår bra på sitt arbete. Detta uppnår vi genom ett medvetet aktivt arbetsmiljöarbete på alla nivåer.

En bra arbetsmiljö uppnår vi bl.a. genom kontinuerlig handledning, information, utbildning, fortbildning, utvecklingssamtal, dygnet runt jour.

Vi strävar efter att arbetsmiljöarbete bedrivs ute på de enskilda verksamheterna för att förebygga ohälsa, skada och olycksfall samt att Verksamhetschefen, kund & personal ansvariga, arbetsledare, skyddsombud och ergonomen ges möjlighet att hitta vägar för detta.
Här finns möjligheter till samverkan genom att dessa bildar en arbetsmiljögrupp och har regelbundna möten med information i arbetsmiljöfrågor för övrig personal.

Det är också viktigt att skyddsombuden ges möjlighet att arbeta uppsökande inom sitt område på verksamheten.

I planeringsarbete vid organisationsförändringar, nya lokaler, nya arbetssätt etc. kommer arbetsmiljögruppen in i ett tidigt skede samt när riskbedömningar görs.

Företaget strävar efter att minska riskerna vid våld och hot, stress och obekväma arbetsställningar.

Genom en klar delegering av arbetsmiljöarbetet tydliggör vi ansvaret och arbetsuppgifterna, vilket ökar kvaliteten och minskar handläggningstiden vid arbetsmiljöfrågor. I samband med delegeringar är det viktigt att de som mottar delegering har tillräcklig kompetens.

Det är viktigt att den enskilde arbetstagaren har innehåll och mening i sitt arbete och möjlighet att påverka sitt arbete, men också att var och en på en arbetsplats har ansvar för att arbetet präglas av omtanke, vänlighet och ömsesidig respekt gentemot varandra.
Vi bevakar och följer ständigt tillämplig arbetsmiljölagstiftning och andra krav.

Kvalitetspolicy

Vi vill vara kundens första val

Våra assistansanvändare och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje enskild person får en ökad livskvalité och får det stöd och trygghet som den behöver.

Vi sätter kunden i fokus

Vi sätter vår assistansanvändare i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vårt arbetssätt så att vi och våra tjänster möter dessa behov på kort och lång sikt.

Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra assistansanvändare och medarbetares nöjdhet och kvaliteten i vårat uppdrag. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunderna, medarbetarnas och samhällets föränderliga behov.

Vi har hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta våra assistansanvändares behov och krav. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar

Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vårt uppdrag dels som anordnare och även som arbetsgivare. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra utbildare, medarbetare och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

Genom vårt kvalitetsarbete, arbetar vi ständigt med att förbättra vår verksamhet och våra rutiner mot ökad kundtillfredsställelse

Sammantaget skall detta ge:

NÖJDA KUNDER och lyckliga medarbetare

Jämställdhetspolicy

För medarbetare på Assistans Kompetens ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte vara beroende av kön eller ursprung. Det ligger i Assistans Kompetens intresse att verka för en mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper.

Genom detta skapar vi en kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat.

Följ oss på facebook

Ta del av nyheter, tips, aktuella händelser och mycket mer i våra sociala medier. 

Till vår facebooksida

Har du frågor? Kontakta oss!

Tveka inte att höra av er!

Vi besvarar alla era frågor.

Kontakta oss